Om oss / About us

prosjektPRISME er ein serie av installasjonar som har eit stålprisme (2,8m x 2,8m x 2,1m) som fysisk ramme for det skapande arbeidet. Ruth Hol Mjanger er kunstnarisk leiar og knytt til seg ulike samarbeidspartnar i kvart enkelt verk. «I himmelsynet» er den første installasjonen i serien. For nærmare skildringa av prosjektet «I himmelsynet», sjå blogginnlegg 7.mai 2013.

projektPRISME is a series of art installations. The physical framework for the artwork is a steel prism (2.8 x 2.8 x 2.1 metres). Ruth Mjanger is Artistic Coordinator for the project, and she involves various artists and partners in the different installations. “In Sight of Heaven» is the first installation in this series. For more information about the project «in Sight of Heaven», click at the blog post 7th of May 2013. 

Kontaktinformasjon / Contact information:                                                  Ruth Mjanger, http://www.ruth.mjanger@nla.no, tlf /phone 0047 920 54 355

English translation: Olav Grinde

 

Ruth Mjanger-3 smil

 

Ruth Hol Mjanger er førstelektor i drama og har vore tilsett ved NLA Høgskolen sidan 2001. Ho har bakgrunn innan interkulturelle studiar frå NLA Bachelor­ og Mastersprogram, i tillegg til drama frå Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bergen, der ho i 2007 fullførte master i dramapedagogikk.

Mjanger er oppteken av å utforska tverrfaglege pedagogiske og kunstnariske samarbeid mellom kunstfaga, og mellom kunstfaga og andre fagfelt. Tematisk har arbeida stor breidde, og Mjanger har lang erfaring som kurshaldar innan tekstlesing og kreativ formidling til barn og unge. Sidan 1997 har ho vore tekst­ formidlar, skodespelar, regissør og dramatikar på ulike produksjonar for scene, radio og CD.

FORSKINGSFOKUS / INTERESSE:

 • Tru i kunst og samfunn
 • Tverrfaglege samarbeid i undervisning og forsking
 • Drama i grunnskulelærarutdanninga
 • Kreativitet i førskolelærarutdanninga, Early Childhood Education Centre, Nepal

Ruth Mjanger has worked at NLA University College since 2001; she is presently As­ sistant Professor of Drama and is a participant in the Associate Professor Education Programme (2011–2014). Her background includes Intercultural Studies through NLA University College’s Bachelor and Masters Studies, Drama at Agder University College and Bergen University College. At the latter institution she completed her Master’s Degree in Drama in Education.

Mjanger is interested in investigating multidisciplinary cooperation in education and within the arts, as well as between the arts and other fields. Thematically there is considerable variation in Mjanger’s work. She has extensive experience as an instructor in text recital and creative teaching for children and young students. Since 1997, Ruth Mjanger has worked as an actor, writer, choreographer and director for radio, CD and dramatic productions.

FOCUS OF ARTISTIC WORK AND RESEARCH:

 • Faith in art and society
 • Multidisciplinary cooperation in education and research
 • Drama in primary school teacher training
 • Creativity in pre­school teacher training, Early Childhood Education Centre, Nepal

Dei følgjande tre personane har vore med for å realisera «I himmelsynet» / The following three persons, have been fellow workers in creating «In Sight of Heaven»

OTF2_3

 

Odd Torleiv Furnes er førsteamanuensis i musikk ved NLA Høgskolen. Furnes har grunnutdanning i musikk fra Hamar Lærerhøgskole, Østlandets Musikk­ konservatorium og Bergen Musikkonservatorium. Han tok hovedfag i musikk ved Universitetet i Oslo i 1997 og fullførte i 2007 doktorgraden om musikalsk persepsjon og hukommelse ved same institusjon. Furnes har lang arbeids­ erfaring som gitarlærar og undervise i musikk og har sidan 1998 vore tilsett ved NLA Høgskolen. Furnes har dei seinare åra hatt komposisjonsoppdrag (vignettar, lyddesign) for eventbyrået Possibility for kunder som DnB, Vital og Odfjell. Furnes tok i 2012 studiar i Composing music for Film and TV ved Berklee College of Music.

I forskingsprosjekt og gjennom komponering undersøker Furnes frå eit musikkpsykologisk perspektiv, korleis musikk påvirkar lyttaren, og musikken si evne til å formidla uttrykk og følelsar. Det er i spenningsfeltet mellom det visuelle og det musikalske, og den påverknaden desse dimensjonane har på kvarandre, at han den siste tida har funne dei mest interessante arbeidsformene og dei sterkaste uttrykksmogelegheitene.

FORSKNINGSFOKUS / INTERESSE:

 • Musikkpsykologi og komponering

Odd Torleiv Furnes is Associate Professor of Music at NLA University College. He studied music at Hedmark University College and The Norwegian Academy of Music. Furnes took his Master’s Degree in Music at the University of Oslo in 1997, where his also completed his Ph.D in 2007 with a dissertation on musical perception and memory. Furnes has extensive work experience as a guitar and music instructor; since 1998 he has worked at NLA University College. In recent years, Furnes has received commissions to compose music (vignettes and sound design) for the event agency Possibility, for clients such as DnB, Vital Insurance and Odfjell Shipping. In 2012, Furnes studied Composing Music for Film and TV at the Berklee College of Music.

In his research projects and compositions, from a perspective of music psychology, Furnes investigates how music affects the listener, and the ability of music to convey expression and feelings. He is particularly interested in the fertile combination of visual art and music, and how these influence each other; this is the area in which Furnes is finding the most interesting ways of working and discovering the greatest potential for expression.

FOCUS OF ARTISTIC WORK AND RESEARCH:

 • Psychology of music, composition

Torkell Bernsen BW

 

Torkell Bernsen arbeider som førsteamanuensis i motion graphics og 3D design ved Kunst­ og designhøgskolen i Bergen, der han har vore tilsett sidan 2007. Bernsen har utdanning innan kunsthistorie frå Universitetet i Bergen og fullførte hovudfag i visuell kommunikajon frå Kunst­ og designhøgskolen i Bergen i 2002. Bernsen har sidan 1993 arbeidt med film, dataspill og animasjonsproduksjon, bl.a. sju år som High End Motion Graphics Designer i det erfarne produksjons­ selskapet Bug.

I det kunstneriske utviklingsarbeidet arbeide Bernsen med historiefortelling i møtepunktet mellom dei ulike fagfelta design, illustrasjon, film og teater. Han rettar si interesse spesielt mot korleis bevegelege bilde i meir illustrativ form kan koblast saman med scenekunst, såvel som korleis illustrative animerte element fungerar i filmproduksjonar.

FORSKNINGSFOKUS / INTERESSE:

 • Motion graphics og video som historieforteljar på scene og skjerm

Torkell Bernsen is Associate Professor of Motion Graphics and 3D Design at the Bergen Academy of Art and Design, where he has worked since 2007. Bernsen has a degree in Art History from the University of Bergen, and also studied Visual Communications at Bergen Academy of Art and Design. Since 1993, Bernsen has worked with film, game development and animation production, including seven years as High End Motion Graphics Designer in the renowned production company Bug.

Torkell Bernsen’s artistic focus is storytelling through the tension and synthesis between various fields, including design, illustration, film and theatre. He is particularly interested in investigating how motion pictures may be used more illustratively, combined with the dramatic arts, as well as making use of animated elements in film productions.

FOCUS OF ARTISTIC WORK AND RESEARCH:

 • Motion graphics and video in screen and scene narrative

SverreStokke. BW

 

Sverre Stokke har sidan 1998 vore tilsett ved kunst og handverksseksjonen ved NLA Høgskolen og er i førstelektorprogram ved institusjonen (2012–2014). Stokke har si grunnutdanning frå Statens lærerhøgskole i forming frå 1973 med vekt på jern og metall, og fullførte mastergrad i kunst og handverk ved Høgskolen i Telemark i 2008. Han har ei brei yrkeserfaring: frå grunnskule og vidaregåande skule, til sju år i eit opplæringsprosjekt i metallarbeid hjå fjell­ indianarar i Ecuador, Sør­Amerika.

Å gå nye vegar innan skapande arbeid og tekniske løysingar, særleg i høve til metall, er fokus i arbeida hans. Stokke er oppteken av å ta vare på og formidle kulturhistorie i kunstnarleg form. Arbeida omhandlar utprøvande varmebehandling/smiing kombinert med foto, utvikling av uteverkstad i metall til undervisningsbruk, rekonstruksjon av gamal sæter i modellform, og kultur­ historiske fortellingar knytt til livet i ei mindre bygd.

FORSKNINGSFOKUS / INTERESSE:

 • Opplæring og utprøvande arbeid relatert til jern og metall
 • Eksperimentell fotografering,
 • Materialitet
 • Kulturhistorie

Sverre Stokke has worked for the Department of Arts and Crafts at NLA University College, since 1998, and is currently a participant in the Associate Professor Education Programme (2012–2014). Stokke studied at the National Teachers College for Arts and Crafts, Blaker 1973, where his studies had an emphasis on iron and other metals. He also has a Master’s Degree from Telemark University College; his 2008 thesis was on Blacksmithing and Instruction, Tools and the Environment. His varied work experience includes being instructor at elementary school and secondary school, as well as partici­ pating in a seven­year training programme in metalworking with Indians in Ecuador.

His artistic research focuses on experimental work and technical solutions, espe­ cially with iron and other metals. Stokke is very interested in preserving and conveying cultural history through artistic work. His artwork is an investigation into heat treat­ ment and blacksmithing, combined with photography, the development of an outdoor workshop for teaching metalwork, model reconstruction of an old mountain farm, and cultural historic narratives linked to daily life in a small village.

FOCUS OF ARTISTIC WORK AND RESEARCH:

 • Instruction and experimental work in iron and other metals
 • Experimental photography
 • Material properties
 • Cultural history

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: